SİYASİ LİBERALİZM 19.11.2018 7175 Kez Okundu

SİYASİ LİBERALİZM
Gülden Kutluoğlu
Gülden Kutluoğlu

           

 

   

Liberal görüşte olmak herhangi bir ideolojiye körü körüne bağlı olmamak ve açık fikirli olmak, bireyin doğuştan gelen hakları itibariyle devlet kurumları karşısında ihlal edilemez hakları olduğunu ve bireylerin mülkiyet edinme ve bunu transfer etme süreçlerinde devletin düzenleyici rolünün olmaması gerektiğini,  devletin dezavantajlı vatandaşların sisteme adapte olabilmeleri için sosyal harcamalar yapmasını fakat bunun karşılığında vatandaşların siyasal otoritenin yandaşı olma zorunluluğunu gerektirmediğini savunmak olmakla birlikte; teoride bireylerin ifade özgürlüğüne sahip olacağı, din, devlet ve kimi zaman kurumların gücünün sınırlandırılmayacağı, düşüncenin serbest bir şekilde dolaşacağı, serbest piyasa ekonomisinin hüküm süreceği iddia edilen bu sistem çoğunlukla etnik – mezhepsel – sınıfsal - siyasal ve ideolojik çatışmalar yüzünden tarafsızlığın ve hukukun üstünlüğünün tartışmalı belirsiz hale geldiği sosyal ve politik bir düzendir.

 

Oysaki Liberalizmi Savunan Teorisyenler sözgelimi John Rawls* bireyin ekonomik, sosyal ve siyasal alanda özerk olmasını ve bunun için bu alanlardaki adaletsizliklerin giderilmesi ve ayrıca toplumun iyi düzenlenmesini ve iyi düzenlenmiş bir toplumda bireylerin karşılıklı olarak adalet ilkelerini kabul etmelerini gerektirdiğini vurgular.

 

Korunması ve Sürdürülmesi ve Hatta Daha da Geliştirilmesi Gereken Temel Adaletin GerekleriDüşünce Özgürlüğünün ve Vicdan Hürriyetinin, Haksız Rekabetin Önlenmesi ve Rekabetçi Piyasalar, Özel Mülkiyet ve Miras Haklarının Yasalarla Korunması ve Bunların Alt Kategorileridir. Bir Bütün Olarak Alındığında Bu Temel Adalet Gereklilikleri Bireylerin ve

Toplumun Haklarını Tanımlar.”

 

1.İlke: Her bireyin herkes için eşit derecede geçerli olacak bir özgürlük sistemiyle uyumlu olarak temel özgürlükleri maksimum derecede sağlayan bir özgürlük sistemine sahip olmaya hakkı vardır (Eşit Özgürlükler İlkesi). Bu ilkeye göre—temel özgürlüklerde eşitlik—her vatandaşın en geniş temel kişisel ve siyasal özgürlükler sisteminden faydalanmaya hakkı vardır ve bu sistem, diğer vatandaşlar için tasarlanmış benzer bir özgürlükler sistemiyle uyumlu olmalıdır.  

 

2. İlke: (a) Sosyal ve Ekonomik Eşitsizlikler toplumdaki en dezavantajlı kesimin lehine olacak şekilde düzenlenmelidir (Dezavantajın Giderilmesi İlkesi) (b) Adil Fırsat eşitliği koşulları altında tüm siyasal pozisyonlar ve makamlar herkese açık olmalıdır (Adil Fırsat Eşitliği İlkesi). Buna bağlı olarak, siyasette aktif olarak yer almak için gereken motivasyona ve yeteneğe sahip olan vatandaşlar, kişisel servete sahip olmadıkları için dezavantajlı konuma düşmemelidirler.

 

Rawls’a göre, bu özgürlükler özel bir önceliğe sahiptirler ve topluluğun nihai faydası adına sınırlandırılmamalıdırlar. Düşünce ve vicdan özgürlüğünün, siyasete katılım hakkının, örgütlenme özgürlüğünün ve diğer yasal hakların korunması için bağlayıcı tedbirleri gerektirir.

Siyasal liberalizmde birey göreceli olarak diğer siyasi sistemlerde olduğu gibi kendi iyi hayat anlayışının peşinde koşmakla birlikte diğer siyasi sistemlerden farklı olarak adaletin sağlanmasında toplumsal işbirliği içinde liberal ilkelerin sınırları içerisinde hareket etmektedir.

 

Bireyler siyasal liberalizmde toplumun bir parçası olarak adaletin ilkelerine ve kurumlarına uyma ödevine sahiptir. Birey kendi düşüncelerini özgürce dile getirebilir. Siyasal liberalizm bireylerin eşitliğine inanır ve bu yüzden kapsamlı bir görüşün diğerinin üzerinde üstünlüğünün olduğu düşüncesine karşı çıkar. Toplumun genelinde hakim olan inançlar ve düşüncelerde bireylerin farklı düşüncelerini kamusal alanda sunmasını kısıtlaması kabul edilmez. Bireyler kendi kapsamlı görüşlerine dayalı düşüncelerini sesli olarak dile getirebilir. Siyasal liberalizm ilkeleri dahilinde bireylerin özerkliğini garanti eder.

Siyasi Liberal Düzende sözkonusu bu ilkeler doğrultusunda yasalar çıkarılsa dahi eğer toplumun geneli diğer bir deyişle nitelikli çoğunluğu ki bu %70 ve yukarısına tekabül eder çok yüksek bilgi düzeyi ve bilince ulaşmadığı sürece uygulanamamaktadır.

 

Toplum kaybeder, sürekli Burjuvazi, İktidar Parti Yöneticileri, Yandaşları kazanır. Yolsuzluk Tavan Yapar. Liberalizm Ekolünün kurucusu John Locke.

 

*John Bordley Rawls, ABD´li filozof. Temel eseri A Theory of Justice dır. Bu kitap 20.yüzyılın siyaset felsefesi alanında hazırlanmış en önemli kitap olarak görülmektedir. 1971´de yazdığı bu kitaptan sonra 1993´te Siyasal Liberalizmi yazmıştır. John Rawls Bir Adalet Teorisi ve Siyasal Liberalizm adlı eserleriyle siyaset felsefesinde  önemli filozoflar arasında yerini almıştır. 

 

 

Sizde Görüşlerinizi Bildirin

Yorumlar

Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı !